A basic tenet of a healthy democracy is open dialogue and transparency. Peter Fenn

Săptămâna Europeana a Democraţiei Locale în RM/ European Week of Local Democracy in Moldova

În perioada 10 – 18 octombrie 2011, Centrul de resurse “Dialog-Pro” s-a implicat activ în organizarea evenimentelor în cadrul Săptămânii Europene a Democraţiei Locale în Republica Moldova.

Săptămîna Europeană a Democraţiei Locale este o iniţiativă a Consiliului Europei şi a CPLR, lansată în octombrie 2007. Săptămâna care cuprinde data de 15 octombrie a fost aleasă pentru desfăşurarea acestui eveniment ca un tribut adus la Carta Europeană a Autonomiei Locale, deschisă spre semnare în anul 1985 anume în această zi. Republica Moldova a aderat la Consiliul Europei la 13 iulie 1995. Carta Europeană a Autonomiei Locale a fost semnată de Moldova la 2 mai 1996 şi este în vigoare pentru ţara noastră din 1 februarie 1998.

În Republica Moldova SEDL a avut drept slogan „ Drepturile Omului şi egalitatea de gen la nivel local”.

Centrul de resurse „Dialog-Pro” a coordonat organizarea evenimentelor desfăşurate în cadrul SEDL în Republica Moldova. Evenimentele au fost organizate cu susţinerea Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată, implementat de către Guvernul Republicii Moldova, PNUD şi UN Women şi finanţat de către Guvernul Suediei. „Dialog-Pro” a organizat toate activităţile în strânsă colaborare atât cu organismele menţionate, cât şi cu suportul Congresului Autorităţilor Locale din Moldova.

„Dialog-Pro” a elaborat şi a lansat un blog dedicat SEDL http://eldw.blogspot.comSEDL 2011 in Moldova in imagini


Printre activităţile organizate au fost:

1. Instalarea în incinta primăriilor a unei „Boxe de idei” pentru bunăstarea comunităţii „Propune, întreabă primarul sau consilierul”.
2. Organizarea Meselor Rotunde şi a şedinţelor Cluburilor de Discuţie, fie în baza ideilor extrase din boxă, fie în baza programului elaborat de către „Dialog-Pro”.
3. Suport tehnic pentru organizarea Conferinţei Naţionale “Rolul APL în promovarea drepturilor omului şi a egalităţii de gen la nivel local”.
4. Organizarea în gimnaziile/liceele din comunitate a unui concurs de eseuri la două subiecte: „Dacă aş fi primar ...”, „Dacă ar fi primar colega mea...”
5. Elaborarea designului şi coordonarea tiparului plicurilor şi a timbrului personalizat către SEDL
6. Elaborarea, printarea şi distribuirea posterelor SEDL.

RECOMANDĂRI:

- Democratia participatvă ar trebui stimulată pe parcursul întregului an, astfel în cadrul SEDL doar să se facă totalizarea unor acţiuni.
- Ar fi interesantă crearea unor cluburi de discuţie ale tinerilor, care ar invita la şedinţe primarul, consilierii, etc.
- Asigurarea transparenţei decizionale la nivel local (spre exemplu: o jumătate de oră la radio, posibil pe frecvenţa postului de radio naţional

European Week of Local Democracy in Moldova


 During the period 10 - 18 October Resource Center "Dialogue-Pro" has been actively involved in organizing events in the framework of European Week of Local Democracy in Moldova.

European Local Democracy Week (ELDW) is an initiative of the Council of Europe and the CLRAE, launched in October 2007. The week, including October 15, was chosen for this event as a tribute to the European Charter of Local Self-Government, opened for signature in 1985 on this day. Republic of Moldova joined the Council of Europe on 13 July 1995. European Charter of Local Self-Government was signed by Moldova on 2 May 1996 and entered in force on 1 February 1998.

ELDW in Moldova had the slogan "Human Rights and Gender Equality at the local level."

Resource Center "Dialogue-Pro" coordinated the organization of events in the framework of ELDW in Moldova. The events were organized with the support of the Joint Integrated Local Development Programme, implemented by the Government of Republic of Moldova, UNDP and UN Women, and financed by the Government of Sweden. "Dialog-Pro" organised this range of activities in close collaboration with the above mentioned organisations and with Congress of Local Authorities of Moldova.

"Dialog-Pro" has developed and launched a blog dedicated to SEDL http://eldwmd.blogspot.com


Activities 
 
1. Installation of a “box of ideas" for welfare of community "Suggest! Ask the mayor or councilor." at the premises of the City Hall.

2. Round tables and discussion clubs meetings based on ideas drawn from the box or under the program developed by the "Dialogue-Pro".

3. Support for organization of the National Conference "The role of LPA in promoting human rights and gender equality at local level."

4. .Organization of an essay contest on two topics: "If I were mayor ..."," If my colleague were mayor ..." in secondary schools / high schools of the communities.

5. Development of design and coordination of printing ELDW envelopes and stamps.

6. Developing, printing and distributing posters ELDW.

Recommendations:

1, Participative democracy should be encouraged throughout the year, so during ELDW generalization of results and actions.

2. It would be interesting to create clubs of discussions for creation of youth, which would invite the Mayor, LPA representatives at their meetings

3. Ensuring transparency of decision-making at local level (for example: a half hour on the radio, possibly on national radio station).